Encyklopedie lingvistiky:Aktuality

Z Encyklopedie lingvistiky
Přejít na: navigace, hledání

2014

 1. Abdukce
 2. Abdukce: Vznik pojmu a obecná charakteristika
 3. Abdukce: Současné pojetí
 4. Adam Smith: O původu a vývoji jazyka
 5. Akceptabilita
 6. Akceptabilita: Diference akceptability
 7. Akceptabilita: Podpora akceptability
 8. Akceptabilita vs. gramatičnost
 9. Aktuální členění - prostředky vyjádření
 10. Aktuální členění: Obecná charakteristika
 11. Aktuální členění: Zařazení do jazykového systému
 12. Výrazové prostředky aktuálního členění
 13. Altmann, Gabriel
 14. Altmann, Gabriel: Život
 15. Altmann, Gabriel: Vědecká profilace
 16. Altmann, Gabriel: Osobnost v kontextu dějin
 17. Americký deskriptivismus: Bloomfield a první formalistické tendence
 18. Americký deskriptivismus: Harrisův distribucionismus
 19. Analogie u mladogramatiků
 20. Analogie u mladogramatiků: Charakteristika
 21. Analogie u mladogramatiků: Představitelé
 22. Analogie u mladogramatiků: Koncepce Hermana Paula
 23. Analýza na základě bezprostředních složek
 24. Analýza na základě bezprostředních složek: Obecná charakteristika
 25. Analýza na základě bezprostředních složek a Leonard Bloomfield
 26. Analýza na základě bezprostředních složek a Rulon Wells
 27. Analýza na základě bezprostředních složek: Výhody
 28. Analýza na základě bezprostředních složek vs. závislostní syntax
 29. Antirealismus: Historie a význam pojmu
 30. Antirealismus: Antirealismus v učení Georga Berkeleyho
 31. Antirealismus: Vědecký realismus a antirealismus
 32. Antirealismus: Morální realismus a antirealismus
 33. Axiomatický systém
 34. Axiomatický systém: Příklad axiomatického systému - Euklidova geometrie
 35. Axiomatický systém: Struktura axiomatického systému
 36. Axiomatický systém: Vlastnosti axiomatického systému
 37. Bachelard, Gaston
 38. Bachelard, Gaston: Život a dielo
 39. Bachelard,Gaston: Osobnosť v kontexte dejín‎;
 40. Bayesianismus
 41. Bayesianismus: Život a dílo Thomase Bayese
 42. Bayesianismus: Bayesova věta a bayesovská statistika
 43. Bilingvismus, diglosie a „smíšené“ jazyky
 44. Burnett, James
 45. Burnett, James: O původu a vývoji jazyka
 46. Burnett, James v kontextu dějin: Předchůdci
 47. Burnett, James v kontextu dějin: Spolupráce s dalšími významnými osobnostmi
 48. Burnett, James: Vědecká profilace
 49. Burnett, James: Život
 50. Činnosti tváře
 51. Činnosti tváře: Charakteristika
 52. Činnosti tváře: Základní druhy
 53. Deiktické prostředky
 54. Deiktické prostředky: Obecná charakteristika
 55. Deiktické prostředky: Typy deiktických prostředků
 56. Diskurz
 57. Diskurz: Obecná charakteristika
 58. Diskurz: Historie termínu diskurz
 59. Diskurz: Lingvistické pojetí diskurzu
 60. Diskurz: Foucaultovské pojetí diskurzu
 61. Distinktivní rys
 62. Distinktivní rys: Historie pojmu
 63. Distinktivní rys: Obecná charakteristika
 64. Distinktivní rys: Dělení distinktivních rysů
 65. Dobrý autor
 66. Dobrý autor: Historie pojmu
 67. Dobrý autor: Obecná charakteristika
 68. Dobrý autor versus autor absolutně dobrý
 69. Elipsa
 70. Elipsa: Obecná charakteristika pojmu
 71. Elipsa: Klasifikace podle Mluvnice spisovné češtiny
 72. Elipsa: Klasifikace podle Základů české skladby
 73. Elipsa: Klasifikace podle Gramatické syntaxe v textu
 74. Elipsa: Klasifikace podle Nauky o českém jazyku
 75. Elipsa: Klasifikace podle Mluvnice češtiny
 76. Elipsa: Klasifikace podle Skladby češtiny
 77. Epistémé
 78. Epistémé: Obecná charakteristika
 79. Epistémé a antická filozofie
 80. Epistémé podle Michela Foucaulta
 81. Ertl, Václav
 82. Ertl, Václav: Kritika
 83. Ertl, Václav: Vědecká profilace
 84. Ertl, Václav: Život
 85. Experiment
 86. Experiment : Metody experimentu
 87. Experiment: Validita závěrů experimentálních studií
 88. Experiment : Základní pojmy a typy experimentu
 89. Feyerabend, Paul Karl
 90. Fillmorova teorie pádů
 91. Fillmorova teorie pádů: Obecná charakteristika
 92. Fillmorova teorie pádů: Teoretický podklad
 93. Fillmorova teorie pádů: Pádová gramatika
 94. Fillmorova teorie pádů: Pádové rámce
 95. Fillmorova teorie pádů: Srovnání s dalšími teoriemi
 96. Fonetická transkripce
 97. Fonetická transkripce: Obecná charakteristika
 98. Fonetická transkripce: Typy transkripčních systémů
 99. Fonetická transkripce: Transkripce češtiny
 100. Fonetická transkripce: Další druhy přepisu
 101. Forenzní lingvistika
 102. Forenzní lingvistika: Historie oboru
 103. Forenzní lingvistika: Hlavní pojmy
 104. Forenzní lingvistika: Hlavní představitelé a jejich přínos
 105. Forenzní lingvistika: Metody zkoumání
 106. Forenzní lingvistika: Obecná charakteristika
 107. Forenzní lingvistika: Předmět studia
 108. Formalismus
 109. Formalismus: Americký deskriptivismus
 110. Formalismus: Obecná charakteristika
 111. Formalismus: Reakce na formalismus
 112. Formalismus: Transformační generativní gramatika
 113. Frazeologie
 114. Frazeologie: Historie
 115. Frazeologie: Hlavní představitelé a jejich přínos
 116. Frazeologie: Předmět studia
 117. Frazeologie: Metoda zkoumání
 118. Frazeologie: Základní pojmy
 119. Funkce
 120. Funkce: Louis Hjelmslev a glosemantika
 121. Funkce: Pražský lingvistický kroužek
 122. Funkce: Frege
 123. Gabelentz, Georg v. d.
 124. Generativní gramatika
 125. Generativní gramatika: Charakteristika a hlavní představitel
 126. Generativní gramatika: První etapa
 127. Generativní gramatika: Druhá etapa
 128. Generativní gramatika: Třetí etapa
 129. Generativní gramatika v kontextu lingvistiky
 130. Generativní gramatika. Obecná charakteristika
 131. Gramatika
 132. Gramatika: Charakteristika gramatiky
 133. Gramatika: Dělení gramatiky
 134. Gramatika: Vertikální dělení gramatiky
 135. Gramatika: Horizontální dělení gramatiky
 136. Gramatiky DNA
 137. Gramatiky DNA: DNA
 138. Gramatiky DNA: Jazyk a DNA
 139. H-bod
 140. H-bod: Popis postupu výpočtu h-bodu na konkrétním případě
 141. H-bod: Význam h-bodu
 142. Hapax legomenon
 143. Hapax legomenon: Historie pojmu
 144. Hapax legomenon: Autorství a frekvence výskytu
 145. Hapax legomenon: Bohatost slovní zásoby
 146. Hapax legomenon: Strojové zpracování jazyka
 147. Hapax legomenon vs. nonce word
 148. Hypotézy vzniku jazyka
 149. Hempel, Carl Gustav
 150. Hempel, Carl Gustav: Život
 151. Hempel, Carl Gustav: Přínos
 152. Hláska
 153. Hláska: Obecná charakteristika
 154. Hláska: Dělení hlásek
 155. Hreb/agregát/sémantický konstrukt
 156. Hreb/agregát/sémantický konstrukt: Denotační analýza
 157. Hreb/agregát/sémantický konstrukt: Fázový přechod
 158. Hreb/agregát/sémantický konstrukt: Krajní typy hrebů
 159. Hreb/agregát/sémantický konstrukt: Vztah k textu
 160. Hreb/agregát/sémantický konstrukt: Vztah ke kontextu
 161. Charakteristika ilokučního aktu podle Searla
 162. Ideologie
 163. Ideologie: Obecná charakteristika
 164. Ideologie: Hodnocení ideologie
 165. Ideologie: Ideologie vs. mýtus, utopie, diskurz
 166. Ilokuční akt podle Johna Searla
 167. Ilokuční akt podle Johna Searla: Historie
 168. Implikatura
 169. Implikatura: Implikatura vs. Implikace
 170. Implikatura: Konvenční implikatura
 171. Implikatura: Konverzační implikatura
 172. Implikatura: Obecná charakteristika
 173. Implikatura: Vznik a historie
 174. Index/Indexálnost
 175. Index/Indexálnost: Druhy indexu
 176. Index/Indexálnost: Indexálnost v umění
 177. Index/Indexálnost: Obecná charakteristika
 178. Indukce
 179. Indukce: Kritika indukce
 180. Indukce: Neúplná indukce
 181. Indukce: Úplná indukce
 182. Indukce: Typy indukce
 183. Intencionalita
 184. Intencionalita: Herbert Grice a intencionalita
 185. Intencionalita: Intencionalita podle Daniela C. Dennetta
 186. Intencionalita: John Searle a jeho popis intencionality
 187. Intencionalita: Obecná charakteristika
 188. Intencionalita: Pojetí intence a intencionality podle Franze Brentana
 189. Intersubjektivita
 190. Intersubjektivita: Pojetí E. Husserla
 191. Intersubjektivita: Pojetí D. Davidsona
 192. Jazyková hodnota
 193. Jazyková hodnota: Historie pojmu
 194. Jazyková hodnota: Hodnota a identita
 195. Jazyková hodnota: Hodnota a význam
 196. Jazyková hodnota: Ideje a zvuky
 197. Jazyková hodnota: Jazyk a šachy
 198. Jazyková politika
 199. Jazyková změna podle Augusta Schleichera
 200. Jazyková změna podle Augusta Schleichera: Organicistní metafora jazyka
 201. Jazyková změna podle Augusta Schleichera: Teorie antiuniformitarismu a vývoj jazyka
 202. Jazyková změna podle Augusta Schleichera: Zákonitosti ve vývoji jazyka
 203. Jazyková změna podle Heymanna Steinthala
 204. Jazyková změna podle Heymanna Steinthala: Vědecká profilace Heymanna Steinthala
 205. Jazyková změna podle Heymanna Steinthala: Steinthalova teorie
 206. Jazyková změna podle Heymanna Steinthala: Steinthalovo pojetí jazykové změny
 207. Jazyková změna podle Heymanna Steinthala: Steinthalův vliv na jazykovědu
 208. Jazykový input
 209. Jazykový input: Obecná charakteristika
 210. Jazykový input: Nativistický, empiristický a interakční přístup
 211. Jazykový input: Řeč matek (mateřština) a řeč zaměřěná na dítě
 212. John Searle a jeho přínos teorii řečových aktů
 213. Klasifikace jazyků (typologická)
 214. Klasifikace národního jazyka ze sociálního hlediska
 215. Kódující a nekódující DNA
 216. Kódující a nekódující DNA v lingvistice
 217. Kódující DNA
 218. Nekódující DNA
 219. Komponentová analýza významu
 220. Komponentová analýza významu: Původ a její inspirační zdroje
 221. Komponentová analýza významu: Povaha sémantických komponentů ve strukturalistické KA
 222. Komponentová analýza významu: Příklad aplikace
 223. Komponentová analýza významu: Limity strukturalistické komponentové analýzy
 224. Komponentová analýza významu: Eugene Nida a problém taxonomických výčtů
 225. Komponentová analýza významu: Generativistický model KA
 226. Komponentová analýza významu: Ecův model KA
 227. Komunikační kanál
 228. Komunikační kanál: Obecná charakteristika
 229. Komunikační kanál: Dělení komunikačních kanálů
 230. Komunikační kanál: Přístupy ke komunikaci
 231. Komunikant
 232. Komunikant: Obecná charakteristika
 233. Komunikant jako pasivní účastník komunikace
 234. Komunikant jako aktivní účastník komunikace
 235. Koncept znaku u Marcella Barbieriho
 236. Koncept znaku u Marcella Barbieriho: Codemaker
 237. Koncept znaku u Marcella Barbieriho: Znak, kód a sémiotický systém
 238. Koncept znaku u Marcella Barbieriho: Vztah mezi geny, proteiny, (organickými) znaky a (organickými) významy na molekulární úrovni
 239. Koncept znaku u Marcella Barbieriho: Kritika pojetí buňky jako sémiotického systému
 240. Konstrukt/konstituent
 241. Konstrukt/konstituent: Historie pojmu a charakteristika Menzerath-Altmannova zákona
 242. Konstrukt/konstituent: Jazykové úrovně
 243. Konstrukt/konstituent: Nadvětné struktury (sémantický konstrukt)
 244. Kritika verifikačního principu
 245. Kuhn, Thomas Samuel
 246. Thomas Samuel Kuhn: Život
 247. Thomas Samuel Kuhn: Dopad a kritika
 248. Kybernetika
 249. Kybernetika: Druhy, členění kybernetiky
 250. Kybernetika: Historie
 251. Kybernetika: Obecná charakteristika
 252. Kuhnovo pojetí vědy
 253. Leibniz a jazyk
 254. Leibniz a jazyk: Univerzální jazyk
 255. Leibniz a jazyk: Původ jazyků a jejich historická příbuznost
 256. Lexikálně-funkční gramatika
 257. Lexikálně-funkční gramatika: Historie
 258. Lexikálně-funkční gramatika: Hlavní představitelé a jejich přínos
 259. Lexikálně-funkční gramatika: Předmět studia
 260. Lexikálně-funkční gramatika: Metody zkoumání a hlavní pojmy
 261. Lexikálně-funkční gramatika: Složková a funkční struktura
 262. Lexikálně-funkční gramatika: Gramatické funkce
 263. Lexikálně-funkční gramatika: Funkce TOPIC a FOCUS
 264. Leibniz a jazyk: Přínos Leibnizova díla
 265. Logický pozitivismus
 266. Logický pozitivismus: Charakteristika a hlavní představitelé
 267. Logický pozitivismus: Metody zkoumání
 268. Logický pozitivismus: Směr v kontextu filozofie
 269. Logický pozitivismus: Východiska
 270. Negativní zdvořilost
 271. Negativní zdvořilost: Historie pojmu
 272. Negativní zdvořilost: Obecná charakteristika
 273. Negativní zdvořilost: Pozitivní versus negativní zdvořilost
 274. Neurath, Otto
 275. Neurath, Otto: Postavení ve filozofické tradici
 276. Neurath, Otto: Vědecká profilace
 277. Neurath, Otto: Život
 278. Neverbální valence
 279. Metodologie
 280. Metodologie: Historie pojmu, vznik
 281. Metodologie: Obecná charakteristika
 282. Metodologie: Osobnost a směry
 283. Minimální kritické množství jazykového inputu
 284. Modely verifikačního principu
 285. Modifikace slohových postupů
 286. Obecná charakteristika tváře a související termíny
 287. Paradigma
 288. Paradigma: Paradigma v lingvistice
 289. Paradigma: Vědecké paradigma
 290. Peircovo pojetí abdukce
 291. Peircův triadický model znaku
 292. Peircovy trichotomie znaku. Index, ikón, symbol. Indexálnost znaku
 293. Plná valence
 294. Počáteční jazykový input
 295. Podavatel/vysílač
 296. Podavatel/vysílač: Dělení pojmů
 297. Podavatel/vysílač: Obecná charakteristika
 298. Podavatel/vysílač: Pojmy podavatel/vysílač versus jiné
 299. Podmínka postačující
 300. Podstata empirické verifikace a smysluplnost výroků
 301. Povaha jazykovědy podle Georga von der Gabelentze
 302. Povaha jazykovědy podle Georga von der Gabelentze: Dobový kontext
 303. Povaha jazykovědy podle Georga von der Gabelentze: Die Sprachwissenschaft
 304. Pozitivní versus negativní tvář
 305. Pozitivní zdvořilost
 306. Pozitivní zdvořilost: Obecná charakteristika
 307. Pozitivní zdvořilost: Realizace pozitivní zdvořilosti
 308. Pozitivní zdvořilost: Historie pojmu
 309. Pozitivní zdvořilost: pozitivní versus negativní zdvořilost
 310. Pragmatika
 311. Pragmatika: Historie
 312. Pragmatika: Předmět studia
 313. Pragmatika: Významní představitelé
 314. Presupozice
 315. Presupozice: Obecná charakteristika
 316. Presupozice: Dělení presupozic
 317. Presupozice: Presupozice vs. Negace
 318. Presupozice: Presupozice vs. Alegace
 319. Princip nejmenšího úsilí
 320. Princip nejmenšího úsilí: Obecná charakteristika
 321. Princip nejmenšího úsilí: Princip nejmenšího úsilí v lingvistice
 322. Princip nejmenšího úsilí: Zipfovy zákony
 323. Prozodické vlastnosti jazykového inputu
 324. Přírodní zákon
 325. Přírodní zákon: Obecná charakteristika
 326. Přírodní zákon a vědecký zákon
 327. Přírodní zákon: Historie
 328. Přírodní zákon: Přístupy k problematice přírodního zákona
 329. Přízvukový takt
 330. Přízvukový takt: Obecná charakteristika
 331. Přízvukový takt: Rytmus řeči
 332. Přízvukový takt: Přízvukový takt a slovo
 333. Realismus
 334. Realismus a jeho typy
 335. Realismus v současné filozofii
 336. Realismus a spor o universálie
 337. Realizace ilokučního aktu ve vztahu k sémantickým konvencím
 338. Řečová činnost
 339. Řečová činnost: Charakteristika řečová činnosti
 340. Řečová činnost: Hlavní představitelé
 341. Řečová činnost: Činnost versus jednání
 342. Searlova typologie ilokučních aktů
 343. Searlovo rozlišení indikátoru propozičního obsahu a indikátoru ilokuční síly
 344. Searlovo vymezení regulativních a konstitutivních pravidel
 345. Sémiosféra
 346. Sémiosféra a kultura
 347. Sémiosféra: Charakteristika pojmu
 348. Sémiosféra: Hranice sémiosféry
 349. Sémiosféra: Přechody mez sémiosférami
 350. Slohové postupy
 351. Slohové postupy: Obecná charakteristika
 352. Slohové postupy: Dělení
 353. Slohový postup informační
 354. Slohový postup popisný
 355. Slohový postup vyprávěcí
 356. Slohový postup výkladový
 357. Slohový postup úvahový
 358. Slohový postup dialogický
 359. Slohový postup řečnický
 360. Slohový postup argumentační
 361. Slohový postup návodový
 362. Sociolingvistika
 363. Sociolingvistika: Historie (původ, předchůdci, zdroje)
 364. Sociolingvistika: Osobnosti a jejich přínos
 365. Sociolingvistika: Předmět studia
 366. Sociolingvistika: Metody zkoumání
 367. Sociolingvistika: Techniky analýzy
 368. Sociolingvistika: Hlavní pojmy (pojmový aparát)
 369. Spirála mlčení
 370. Spirála mlčení: Obecná charakteristika pojmu
 371. Spirála mlčení: Souvislost s dalšími teoriemi
 372. Spirála mlčení jako sociální proces
 373. Stammbaum
 374. Stammbaum: Historie a vývoj stromového diagramu
 375. Strukturní lingvistika
 376. Strukturní lingvistika: Deskriptivismus (americký strukturalismus)
 377. Strukturní lingvistika: Hlavní pojmy strukturní lingvistiky
 378. Strukturní lingvistika: Kodaňská škola
 379. Strukturní lingvistika: Kurs obecné lingvistiky
 380. Strukturní lingvistika: Pražská škola
 381. Strukturní lingvistika: Vznik a zakladatel strukturní lingvistiky
 382. Syntagma
 383. Syntagma: Obecná charakteristika
 384. Syntagma: Dělení pojmu
 385. Syntagma versus paradigma
 386. Šum
 387. Šum: Obecná charakteristika
 388. Šum: Dělení pojmu
 389. Šum versus bariéra komunikační
 390. Téma
 391. Téma: Obecná charakteristika
 392. Téma: Terminologické problémy
 393. Téma: Historie pojmu
 394. Téma: Přístupy v rámci ČR
 395. Téma: Danešovský přístup a tématické posloupnosti
 396. Téma: Typy výpovědí podle tematicko-rematické struktury
 397. Tematické posloupnosti
 398. Tematizace a druhy tématu
 399. Teorie a jazykový input
 400. Teorie dobrého autora: přínosy a kritika
 401. Teorie informace/komunikace
 402. Teorie informace/komunikace: Obecná charakteristika
 403. Teorie informace/komunikace: Historie pojmu/vznik
 404. Teorie informace/komunikace: Osobnosti
 405. Testování spirály mlčení v praxi
 406. Transformační gramatika
 407. Transformační gramatika: Standardní teorie
 408. Transformační gramatika: rozšířená standardní teorie
 409. Transformační generativní gramatika
 410. Transformační generativní gramatika: Komputační teorie a univerzální gramatika
 411. Transformační generativní gramatika: Minimalistický program
 412. Transformační generativní gramatika: Od morfologie k syntaxi
 413. Transpozice
 414. Transpozice: Obecná charakteristika
 415. Transpozice: Slovnědruhová transpozice jako syntaktická derivace
 416. Transpozice: Konverze na pozadí slovnědruhové transpozice
 417. Tvář
 418. Tvář: Historie pojmu
 419. Tvář ohrožující jednání dle Goffmana
 420. Valence
 421. Valence: Historie pojmu
 422. Valence: Charakteristika
 423. Valence: Dělení
 424. Valence versus intence
 425. Verbální valence
 426. Verifikace
 427. Verifikace: Historie pojmu
 428. Větný přízvuk
 429. Větný přízvuk: Obecná charakteristika
 430. Větný přízvuk: Umístění větného přízvuku
 431. Vliv jazykového inputu na dětský bilingvismus
 432. Vliv jazykového inputu na osvojování jazyka v rámci jednotlivých jazykových struktur
 433. Vliv jazykového inputu na osvojování morfologie
 434. Vliv jazykového inputu na osvojování slovní zásoby
 435. Vliv jazykového inputu na osvojování syntaxe
 436. Vybrané jevy pragmatiky
 437. Výpověď podle Michela Foucaulta
 438. Výpověď podle Michela Foucaulta: Obecná charakteristika
 439. Výpověď podle Michela Foucaulta: Funkce vypovídání
 440. Výpověď podle Michela Foucaulta: Popis výpovědí
 441. Výpovědní úsek
 442. Výpovědní úsek: Obecná charakteristika
 443. Výpovědní úsek a syntaktická stavba věty
 444. Výpovědní úsek a větný přízvuk
 445. Vznik teorie spirály mlčení
 446. Závislostní gramatika
 447. Závislostní gramatika: Historie
 448. Závislostní gramatika: Hlavní představitelé
 449. Závislostní gramatika: Předmět studia
 450. Závislostní gramatika: Metody zkoumání
 451. Závislostní gramatika: Hlavní pojmy
 452. Zlatý řez
 453. Zlatý řez: Obecná charakteristika
 454. Zlatý řez v lingvistice
 455. Ztráta tváře

2013

 1. Analogie (filozofie)
 2. Analogie (filozofie): Charakteristika pojmu
 3. Analogie (filozofie): Archytás z Tarentu
 4. Analogie (filozofie): Platónovo pojetí
 5. Analogie (filozofie): Aristotelovo pojetí
 6. Analogie (filozofie): Pojem ve scholastice
 7. Analogie (filozofie): Tomáš Akvinský
 8. Analogie (filozofie): Následníci Tomáše Akvinského
 9. Analogie (filozofie): Pojem v renesanci
 10. Analogie (filozofie): Pojem v novověku
 11. Analogie (filozofie) a ostatní disciplíny
 12. Dedukce
 13. Dedukce: Charakteristika pojmu
 14. Dedukce vs. indukce
 15. Dedukce: Dvě koncepce vědecké metody
 16. Dedukce: Hjelmslevův empirický princip
 17. Denotace (lexikologie)
 18. Denotace (lexikologie): Charakteristika pojmu
 19. Denotace (lexikologie) a konotace
 20. Denotace (lexikologie) v českém kontextu
 21. Entropie
 22. Entropie: Charakteristika pojmu
 23. Entropie: Dělení
 24. Entropie vs. negentropie
 25. Jazyková změna podle Heymanna Steinthala
 26. Jazyková změna podle Heymanna Steinthala: Vědecká profilace Heymanna Steinthala
 27. Jazyková změna podle Heymanna Steinthala: Steinthalova teorie
 28. Jazyková změna podle Heymanna Steinthala: Steinthalovo pojetí jazykové změny
 29. Jazyková změna podle Heymanna Steinthala: Steinthalův vliv na jazykovědu
 30. Stereotyp
 31. Stereotyp: Hlavní přístupy, vymezení pojmu
 32. Hilary Putnam a jeho vymezení stereotypu
 33. Stereotyp: Polský kognitivismus
 34. Stereotyp versus prototyp

2012

 1. Homonymie
 2. Homonymie: Charakteristika pojmu
 3. Homonymie: Lexikální homonymie
 4. Homonymie: Slovotvorná homonymie
 5. Homonymie: Slovnědruhová homonymie
 6. Homonymie: Morfologická homonymie
 7. Homonymie: Syntaktická homonymie
 8. Homonymie vs. polysémie
 9. Homonymie: Úplná a částečná homonyma
 10. Homonymie: Problematika tzv. nepravých homonym
 11. Kolokace: Charakteristika pojmu
 12. Kolokace: Neutrální a restriktivní kolokabilita
 13. Kolokace: Lexikální kombinace
 14. Kolokace: Faux amis
 15. Lexikálně-funkční gramatika
 16. Lexikálně-funkční gramatika: Historie
 17. Lexikálně-funkční gramatika: Hlavní představitelé a jejich přínos
 18. Lexikálně-funkční gramatika: Předmět studia
 19. Lexikálně-funkční gramatika: Metody zkoumání a hlavní pojmy
 20. Lexikálně-funkční gramatika: Složková a funkční struktura
 21. Lexikálně-funkční gramatika: Gramatické funkce
 22. Lexikálně-funkční gramatika: Funkce TOPIC a FOCUS
 23. Lexikální přístup
 24. Lexikální přístup: Charakteristika pojmu
 25. Lexikální přístup: Sériový vs. paralelní model
 26. Lexikální přístup: Porozumění
 27. Lexikální přístup: Produkce
 28. Lexikální přístup: Polysémie a kontext
 29. Lexikální přístup: Ovlivňující faktory
 30. Marrismus
 31. Marrismus: Východiska
 32. Marrismus: Charakteristika a hlavní představitel
 33. Marrismus v kontextu evropské lingvistiky
 34. Marrismus: Kritika
 35. Paradigma
 36. Paradigma: Vědecké paradigma
 37. Paradigma: Paradigma v lingvistice
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje